REGULAMIN GRY I ZABAWY

 

 1. Zajęcia trwają 45 minut.
 2. Maksymalna liczebność grupy wynosi 16 osób.
 3. Klub Zdrowie zapewnia uczestnikom wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalny sprzęt konieczny do przeprowadzenia programu zajęć.
 4. Klub Zdrowie zapewnia uczestnikom odpowiednią temperaturę wody solankowej.
 5. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.  
 6. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły  karnet miesięczny (zwany również abonamentem) na konkretną godzinę zajęć. W przypadku niepełnej grupy Klub Zdrowie prowadzi również sprzedaż wejść jednorazowych. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę. Ważność karnetu odnosi się wyłącznie do miesiąca kalendarzowego.
 7. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się w biurze Klubu Zdrowie.
 8. Stali Klienci Klubu Zdrowie mają pierwszeństwo zapisu na kolejny miesiąc. Deklaracji w postaci zaliczki lub całości wpłaty należy dokonać do ostatnich zajęć w danym miesiącu (ostatnia niedziela). Niedopełnienie tego wymogu  jest równoznaczne z rezygnacją z przywileju posiadania stałego miejsca. Jednocześnie informujemy, że po ostatnich zajęciach aktualnego miesiąca Klub Zdrowie rozpoczyna sprzedaż wolnych miejsc nowym Klientom, według kolejności zgłoszeń.
 9. Klienci Klubu Zdrowie mają obowiązek wykupienia karnetu najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
 10. Niewykupienie karnetu do pierwszych zajęć jest równoznaczne z rezygnacją z naszych usług.
 11. Wykupione karnety na zajęcia  nie podlegają zwrotowi.
 12. Klub Zdrowie nie zwraca kosztów za nieobecności na zajęciach oraz nie zapewnia możliwości odrabiania zajęć.
 13. Rodzice wyposażają dziecko w obuwie zmienne i kompletne wyposażenie  basenowe.
 14. Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń instruktora.
 15. Do sterowania sprzętem grającym  oraz wyposażeniem brodzika uprawniony jest wyłącznie personel Klubu Zdrowie.
 16. Klub Zdrowie nie ponosi  odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora.
 17. Klub Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności  za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach.
 18. Klub Zdrowie zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, cennika, grafiku zajęć, redukcji liczby godzin, odmowy sprzedaży biletu.
 19. Zabrania się wykorzystywania i rozpowszechniania publicznego filmów i materiałów z zajęć bez zgody Klubu Zdrowie.
 20. Klienci wykupujący karnet  akceptują jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

+48 790 477 710

klubzdrowie@op.pl