REGULAMIN AQUAAEROBIKU

 

1.Zajęcia Aquaaerobiku trwają 45 minut.

2.Maksymalna liczebność grupy wynosi 14 osób.

3.Klub Zdrowie zapewnia uczestniczkom wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.

4. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet miesięczny na konkretne dni i godziny zajęć. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę. Ważność karnetu odnosi się wyłącznie do miesiąca kalendarzowego. Przed zajęciami bezwzględnie naleźy okazać karnet instruktorowi.

5. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się w biurze Klubu Zdrowie.

6. Stałe Klientki Klubu Zdrowie mają pierwszeństwo zapisu na kolejny miesiąc. Deklaracji w postaci zaliczki należy dokonać do 22 dnia poprzedzającego miesiąca.  Niedopełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z przywileju posiadania stałego miejsca. Jednocześnie informujemy, że od dnia 23 każdego miesiąca Klub Zdrowie rozpoczyna sprzedaż wolnych miejsc nowym Klientkom, według kolejności zgłoszeń.

7. Prosimy  Klientki Klubu Zdrowie o bezwzględne przestrzeganie terminów rezerwacji miejsc.

8. Istnieje możliwość zawieszenia swojej aktywności w zajęciach i utrzymania stałego miejsca. O zamiarze czasowej rezygnacji z zajęć w kolejnym miesiącu należy poinformować Klub Zdrowie do 22 dnia poprzedzającego miesiąca. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszeń pracownicy Klubu Zdrowie zastrzegają sobie prawo odmówienia rezerwacji miejsca.

9. Klientki Klubu Zdrowie mają obowiązek wykupienia karnetu najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.

10. W sytuacji wpłaty zaliczki, a następnie niestawienia się na zajęciach i tym samym nie wykupienia karnetu zaliczka ta nie podlega zwrotowi. Wszelkie sytuacje losowe uniemożliwiające dojazd na zajęcia należy zgłosić telefonicznie.

11. Niewykupienie karnetu do pierwszych zajęć w danym miesiącu jest równoznaczne z rezygnacją z naszych usług.

12. Wykupione karnety na zajęcia aqua aerobiku  nie podlegają zwrotowi.

13. Klub Zdrowie nie zwraca kosztów za nieobecność na zajęciach.

14. Klub Zdrowie nie zapewnia możliwości odrabiania opuszczonych zajęć. Klientki mają jednak swobodę korzystania z karnetu w obowiązującym miesiącu z innymi grupami, pod warunkiem, że grupy te nie są pełne i instruktor wyraża zgodę na uczestniczenie w zajęciach.

15. Po zakończonych zajęciach wszystkie Klientki są zobowiązane do wyjścia z basenu.

16. Kategorycznie zabrania się przebywania w wodzie pod nieobecność instruktora.

17. Klientki zobowiązane są do noszenia obuwia zmiennego, wyposażenia basenowego oraz korzystania z prysznica przed wejściem do niecki basenu.

18. Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora.

19. Do sterowania sprzętem grającym oraz wyposażeniem brodzika uprawniony jest wyłącznie pracownik Klubu Zdrowie.

20. O wszelkich problemach zdrowotnych, urazach, ciąży bądź złym samopoczuciu należy poinformować instruktora przed zajęciami.

21. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.

22. Klub Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem  niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora.

23. Klub Zdrowie nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach.

24. Klub Zdrowie zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, cennika, grafiku zajęć, redukcji liczby godzin  Aquaaerobiku w okresie letnim oraz odmowy sprzedaży biletu.

25. Klientka wykupująca karnet na Aquaaerobic akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

+48 790 477 710

klubzdrowie@op.pl